Missió, visió i valors

MÉS DE MIG SEGLE TREBALLANT PER A LES PERSONES

El Pla Estratègic 2023-2026 recull la missió, visió i valors de CIPO.

La Missió

CIPO és una empresa social sense afany de lucre que treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i les seves famílies, generant suports i oportunitats per al desenvolupament del projecte de vida de cada persona, des de dues dimensions clau:

  • integració sociolaboral (formació ocupacional, treball, etc)
  • suports que afavoreixin una atenció integral a les seves necessitats

Per això, des d’un compromís ètic i de responsabilitat social, treballa en la generació de xarxes i marcs de cooperació amb altres entitats, institucions i empreses.

La Visió

CIPO vol ser una entitat de referència en la transformació del seu entorn, avançant cap a una societat inclusiva, accessible i respectuosa amb la diversitat, en la qual totes les persones puguin gaudir de la màxima autonomia personal possible i ser protagonistes del seu propi projecte de vida com a ciutadans i ciutadanes de ple dret.

Així mateix, articularà i oferirà un conjunt de serveis, suports i recursos, tant de l’àmbit social com laboral, per impulsar la màxima satisfacció en qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i les seves famílies en col·laboració amb altres agents de la comunitat i des d’un compromís ètic i de responsabilitat social.

Serà una entitat arrelada i compromesa amb Sabadell i la seva àrea d’influència, que apostarà pel coneixement i el talent d’un equip humà de professionals per esdevenir una entitat emprenedora i innovadora, amb capacitat per atendre les noves necessitats emergents.

Els Valors

CIPO formula els següents set valors o principis com a criteris bàsics per a la seva estructuració i desplegament:

  1. Reivindicació dels drets de les persones amb discapacitat. El respecte a la dignitat inherent de cada persona, autonomia individual, sensibilització i inclusió plenes a la societat, el respecte per la diferència, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, l’accessibilitat a l’entorn (físic, econòmic, cultural, salut, educació, informació i comunicacions)
  2. Transparència i rendició de comptes. CIPO porta a terme la seva gestió i els seus comptes amb plena transparència, reportant i informant de manera periòdica als seus grups d’interès interns i externs.
  3. Competitivitat. CIPO entén la competitivitat des d’una oferta de qualitat de producte amb un valor social afegit i una atenció acurada i propera amb tots els seus clients.
  4. Qualitat i millora contínua. CIPO treballa des de la promoció i desenvolupament de les capacitats i competències de totes les persones, des de la millora contínua en totes les dimensions organitzatives i la màxima qualitat en tots els seus processos.
  5. Desenvolupament sostenible. CIPO desenvolupa el conjunt de les seves activitats de forma sostenible, des de les quatre dimensions del desenvolupament sostenible: social, econòmic, mediambiental i d’innovació i talent.
  6. Innovació i excel·lència. Des de CIPO es promou la innovació social com un atribut de la pròpia organització, orientada a la generació del màxim valor per a totes les persones i els grups d’interès, des d’una gestió excel·lent i de qualitat total.
  7. Confiança i suport mutu. Totes les persones que formen part de CIPO s’ajudaran i es recolzaran per aconseguir un espai de treball òptim i millorar la qualitat de vida de totes les persones, des de la confiança i el respecte.
  8. Aliança i treball en xarxa. CIPO treballa en col·laboració amb les administracions per desenvolupar recursos, accions i polítiques adreçades a la millora de les persones amb discapacitat intel·lectual. Fomentem el treball en xarxa i les aliances amb el teixit empresarial i associatiu afins a la nostra missió i visió.