Missió-Visió-Valors

El Pla Estratègic 2015-2018 defineix la missió, visió i valors de CIPO

CIPO, S.C.C.L. és una empresa social sense afany de lucre que, des de 1968, treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i les seves famílies, generant suports i oportunitats per al desenvolupament del projecte de vida de cada persona.

La Missió

CIPO és una empresa social sense afany de lucre que treballa per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i les seves famílies, generant suports i oportunitats per al desenvolupament del projecte de vida de cada persona, des de dues dimensions clau:

  • des de la integració sociolaboral (formació ocupacional, treball, etc)
  • i amb altres suports que afavoreixin una atenció integral a les seves necessitats

Per això, des d’un compromís ètic i de responsabilitat social, treballa en la generació de xarxes i marcs de cooperació amb altres entitats, institucions i empreses.

La Visió

CIPO vol ser una entitat de referència en la transformació del seu entorn, avançant cap a una societat inclusiva, accessible i respectuosa amb la diversitat, en la qual totes les persones puguin gaudir de la màxima autonomia personal possible i ser protagonistes del seu propi projecte de vida.

Així mateix, articularà i oferirà un conjunt de serveis, suports i recursos, tant de l’àmbit social com laboral, per impulsar la màxima satisfacció en qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental i les seves famílies.

Els Valors

CIPO formula els següents set valors o principis com a criteris bàsics per a la seva estructuració i desplegament:

  1. Reivindicació dels drets de les persones amb discapacitat. El respecte a la dignitat inherent de cada persona, autonomia individual, sensibilització i inclusió plenes a la societat, el respecte per la diferència, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, l’accessibilitat a l’entorn (físic, econòmic, cultural, salut, educació, informació i comunicacions)
  2. Transparència i rendició de comptes. CIPO porta a terme la seva gestió i els seus comptes amb plena transparència, reportant i informant de manera periòdica als seus grups d’interès interns i externs.
  3. Competitivitat. CIPO entén la competitivitat des d’una oferta de qualitat de producte amb un valor social afegit i una atenció acurada i propera amb tots els seus clients.
  4. Qualitat i millora contínua. CIPO treballa des de la promoció i desenvolupament de les capacitats i competències de totes les persones, des de la millora contínua en totes les dimensions organitzatives i la màxima qualitat en tots els seus processos.
  5. Desenvolupament sostenible. CIPO desenvolupa el conjunt de les seves activitats de forma sostenible, des de les quatre dimensions del desenvolupament sostenible: social, econòmic, mediambiental i d’innovació i talent.
  6. Innovació i excel·lència. Des de CIPO es promou la innovació social com un atribut de la pròpia organització, orientada a la generació del màxim valor per a totes les persones i els grups d’interès, des d’una gestió excel·lent i de qualitat total.
  7. Confiança i suport mutu. Totes les persones que formen part de CIPO s’ajudaran i es recolzaran per aconseguir un espai de treball òptim i millorar la qualitat de vida de totes les persones, des de la confiança i el respecte.