Transparència

CIPO aposta decididament per ser una entitat transparent amb la societat

Per això, i per donar compliment a la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, us facilitem en aquest lloc web la següent informació.
Informació institucional, de l'organització i estructura

Estatuts

Reglaments de règim intern

Serveis i productes de l’entitat

Trobareu tota la informació sobre els nostres serveis i productes aquí.

Organigrama

CIPO s’organitza i reparteix les seves diferents tasques, seguint un organigrama funcional, aprovat per Direcció el setembre de 2013. Podeu consultar-lo aquí.

El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la cooperativa. És competent per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General. El President de la Cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

A l’Assemblea General Ordinària, celebrada el 18 de juny de 2019, es va aprovar la següent distribució de càrrecs i composició final del Consell Rector:

Nom i cognoms Càrrec Durada del càrrec
Joan Madaula Canadell President 2 anys
Isabel Lapaz Andrés Vicepresidenta 2 anys
Berta Garrigós Núñez Secretària 5 any
Francesc López Llanas Tresorer 5 anys
Cristina Anton Soto Vocal 1 4 anys
Vicenç Creus Soley Vocal 2 5 anys
Eulàlia Cervera Macià Vocal 3 2 anys
Teresa Puig Amat Vocal 4 2 anys
Mª Angeles Aguilar García Vocal 5 2 anys
Informació econòmica

Pressupost

Comptes anuals

Memòries de sostenibilitat CIPO

Auditoria anual

Contractes adjudicats per l’Administració Pública al llarg dels últims 5 anys

Convenis de col·laboració vigents amb l’Administració Pública

En aquests moments no hi ha cap conveni vigent.

Subvencions i ajuts públics rebuts en els últims 5 anys

Retribucions percebudes pels òrgans de direcció

Les remuneracions percebudes pels òrgans de direcció durant els darrers exercicis han estat les següents:

  • Sous i salaris direcció any 2014: 43.000,00€
  • Sous i salaris direcció any 2015: 43.000,00€
  • Sous i salaris direcció any 2016: 43.000,00€
  • Sous i salaris direcció any 2017: 49.868,20€
  • Sous i salaris direcció any 2018: 50.348,28 €
  • Sous i salaris direcció any 2019: 51.036,28€