Transparència

CIPO aposta decididament per ser una entitat parent amb la societat

Per això, i per donar compliment a la Llei 19/2013 de 9 de desembre, de parència, accés a la informació pública i bon govern, us facilitem en aquest lloc web la següent informació.
Informació institucional, de l'organització i estructura

Estatuts

Serveis i productes de l’entitat

Trobareu tota la informació sobre els nostres serveis i productes aquí.

Organigrama

CIPO s’organitza i reparteix les seves diferents tasques, seguint el següent organigrama funcional.

Organigrama de CIPO

Reglaments de règim intern

El Consell Rector

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la cooperativa. És competent per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General. El President de la Cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la societat cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

A l’Assemblea General Ordinària, celebrada el 18 de juny de 2019, es va aprovar la següent distribució de càrrecs i composició final del Consell Rector:

Nom i cognoms Càrrec
Joan Madaula Canadell President
Isabel Lapaz Andrés Vicepresidenta
Berta Garrigós Núñez Secretària
Francesc López Llanas Tresorer
Ester Ventura Vocal 1
Vicenç Creus Soley Vocal 2
Teresa Maria Girbau Vocal 3
Teresa Puig Amat Vocal 4
Mª Angeles Aguilar García Vocal 5
Informació econòmica

Pressupost

Comptes anuals

Memòries de sostenibilitat CIPO

Auditoria anual

Contractes adjudicats per l’Administració Pública al llarg dels últims 5 anys

Convenis de col·laboració vigents amb l’Administració Pública

En aquests moments no hi ha cap conveni vigent.

Subvencions i ajuts públics rebuts en els últims 5 anys

Retribucions percebudes pels òrgans de direcció

D’acord amb els estatuts i la legislació vigent, els responsables màxims de l’entitat són els patrons que formen part del Patronat de la Fundació. Aquests no perceben cap mena de retribució ni dinerària ni en espècie per l’exercici del càrrec, d’acord amb la legislació de fundacions.

A CIPO fem nostres molts dels principis de l’Economia Social i Solidària i, entre ells, les polítiques retributives equitatives. Segons la XES: “es consideraran equitatives aquelles forquilles retributives que no superin el ventall d’1 a 5, amb un topall retributiu de 6 vegades el salari mínim”. A CIPO no hi ha una relació major d’1 a 3 entre el salari professional màxim de l’entitat i el mínim.